Szybki dostęp

 

Organizacja szczepień

 

Gmina Miejska Kętrzyn serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym pn. „Dbajmy o nasze wody, bo to skarb przyrody” realizowanego w ramach projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i w Kaliningradzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
 
Celem konkursu jest m.in. motywowanie i angażowanie uczniów do pozytywnych zachowań i działań na rzecz poprawy warunków środowiska w szczególności zbiorników wodnych oraz rozbudzanie wyobraźni i twórczego myślenia.
 
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn. Prace powinny być indywidualne. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
 
Konkurs trwa od 13.09.2021r. do 08.10.2021r
 
Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami należy dostarczyć osobiście lub nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 8 października 2021r./piątek/ do godz. 15.00. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 
Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem: „KONKURS EKOLOGICZNY- NIE OTWIERAĆ”
 
Regulamin konkursu, Karta zgłoszenia i oświadczenia - dostępne na stronie internetowej: http://waterprotect-ketrzyn-kaliningrad.eu/home/aktualnosci/